Ecological Literacy in the Context of Institutionalized Education. Psych-Pedagocical Attributes

  • Adriana MUNTEAN Stefan cel Mare University from Suceava, School no. 8, Suceava, Romania
  • Stela GÎNJU Associate Prof., UPS ”I. Creangă
Keywords: Ecological education, Ecological literacy, Ecological activism

Abstract

This study proposes an analysis of the conceptual framework to be fastened to the environmental issues reflected psychologically. The valued concepts are "ecological literacy", "ecological identity", "environmental activism", and “environmental education". Simmons (1998) defines ecological literacy as the ability to process information in order to make everyday decisions based on experiences in the real world that surrounds us. An environmentally literate person can discuss environmental issues and actively harness the skills to improve his environment. Educating people in order for them to become ecologically literate means preparing them to become "global citizens" with two concerns: analysis of the world around them and engaging in making decisions about the actions taken by their societies (Mac, 2003).Delimitation of the literature reveals three levels of ecological literacy (Roth, 1992): (1) the nominal level - basic knowledge of how natural systems operate and  their interaction with humans; (2) functional level - awareness, concern and the ability to analyze information; (3) the operational level - active behavior for environmental purposes, both individual and collective, locally and globally. Developing values, conceptualized as guiding principles important in a person's life (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) is primarily a process of socialization (UNESCO, 1985), with significant implications in the formation of an ecological identity from an institutionalized education perspective (formal and non-formal).Pedagogical approach to the concept of "ecological literacy" is an essential direction in the development of the ecological activism of pedagogical training, treated from the perspective of curriculum paradigm.

References

Geamănă N. (2008). Educația ecologică la vîrsta preșcolară. București: C.N.I.”Coresi” S.A.
Geamănă N. (2005). Ecogrădinița-suport de curs, prezentat la modulul de formare a cadrelor didactice la nivel preprimary și primar. Satu-Mare.
Gordea L.,& Ursu L. (2013) Formarea competenței profesionale de educație ecologică la viitoarele cadre didactice din învățămînt primar, Chișinău.
Gînju S. Valorile educației ecologice şi pentru protecţia mediului. În: Univers Pedagogic, 2012, ISSN 1811-5470.
Gînju S. (2014) Educația ecologică. Suport de curs pentru studenți, specialitatea pedagogie preșcolară. Chișinău: UPS ”I. Creangă”, Gînju S. Educaţia ecologică a viitoarelor cadre didactice din învăţămîntul preşcolar prin prisma valorilor naţionale. În: Educaţia din perspectiva valorilor. Idei, Concepte, Modele, Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale 2013, Cluj-Napoca: ed. Eicon, V. III, 103-106, ISBN 978-973-757-918-8.
Gînju, S. Corelaţia dintre cunoştinţele şi comportamentul ecologic al elevilor. Modalităţi de echilibrare. În: Culegere de materiale a Conferinţei de totalizare a muncii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2010 of UPS ”I. Creangă” ; Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţămîntului, 2011, Volumul I, 119-123, ISBN 978-9975-46-094-1.
Gînju, S. (2011). Conexiuni între educația ecologicăși educația pentru sănătate. Sugestii metodologice de realizare. În: Culegere de materiale informative și ilustrative pentru educația ecologică”Sănătoși într-un mediu sănătos” AO ”Mediul și Sănătatea” , Chișinău, Continental Grup SRL, 25-33, ISBN 978-9975-4248-3-7.
Pascari, V. (2006).Continuitatea în formarea competenţelor de învăţare la copiii de 6-8 ani. Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie. Chişinău, 24.
Mîslițchii, V. (2012). Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vîrstă preşcolară mare şi şcolară mică. Autoreferat la teza de doctor. Chișinău,
Teleman, A. Formarea competenţei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor primar. Monografie. Chișinău: Tipografia centrală.
Teleman, A. (2014) Educație ecologică. Suport de curs pentru studenții specialității pedagogia învățămîntului primar. Chișinău: UPS ”I. Creangă”.
Ursu, L. 2008. Educaţia pentru mediu – obiectiv al Strategiei de Dezvoltare durabilă al Uniunii Europene. În Materialele conferinţei ştiinţifice international. Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul învţămîntului primar şi preşcolar. Chişinău, UPS „Ion Creangă”. 12-20.
Ursu, L.(coord.); Saranciuc-Gordea, L.; Gînju, S.; Rusuleac, T.; Teleman, A. Sinteze EcoEducaţionale. Retrospectivă, actualitate şi perspectivă a Educaţiei Ecologice. Aplicaţii metodologice inter/transdisciplinare. Ch.: Garomond-Studio SRL, 2010,210. ISBN 978-9975-4104-1-0.
Ursu, L.(coord.), Saranciuc-Gordea, L., Rusuleac, T., Gînju, S. & Teleman, A. Haheu, E. (2010). Educaţie ecologică în clasele primare. Centrare pe competenţe. Monografie. Ch: Garomond-Studio SRL, 227 p. ISBN 978-9975-4104-3-4.
Published
2017-08-20
How to Cite
MUNTEAN, A., & GÎNJU, S. (2017). Ecological Literacy in the Context of Institutionalized Education. Psych-Pedagocical Attributes. LUMEN Proceedings, 2, 268-277. https://doi.org/10.18662/lumproc.icsed2017.29