(1)
Mykyteichuk, K.; Tymchuk, L.; Zvozdetska, V. Pedagogical Diagnostics at the Stage of Preparing a Child for School in Poland. lumenproceedings 2021, 16, 285-304.