MYKYTEICHUK, K.; TYMCHUK, L.; ZVOZDETSKA, V. Pedagogical Diagnostics at the Stage of Preparing a Child for School in Poland. LUMEN Proceedings, v. 16, p. 285-304, 6 set. 2021.